SWOT-analys - interna förutsättningar

SWOT-analys används av företag och andra organisationer för strategisk planering i syfte att hitta nyckelfaktorer för att uppnå ett mål och lista möjliga förbättringsområden.

SWOT är en förkortning för engelskans strengths, weaknesses, opportunities och threats. Modellen skiljer på interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot.

Vanligtvis bestämmer man först ett uppnåbart mål med analysen och för sedan upp de styrkor och svagheter som finns i företagets interna mikromiljö, samt möjligheter och hot i den externa miljön, i en enkel tabell med fyra rutor.

Mall för SWOT-analys
  • Styrkor – Företagets eller produktens starka sidor. Exempelvis: ”vi är bra på avancerad it-teknik”.
  • Svagheter –Företagets eller produktens svaga sidor. Exempelvis: ”vi kan för lite om sociala medier”.
  • Möjligheter – Saker i företagets omgivning som kan leda till nya förtjänster. Exempelvis: ”ingen verkar ha riktat in sig på marknad M än, vi kan bli först”.
  • Hot – Saker i företagets omgivning som kan leda till problem. Exempelvis: ”konkurrent K verkar vara på gång att ta fram en ny, billig modell”.
För att hitta styrkor och svagheter kan 4P-analys eller liknande användas. Som hjälp i arbetet med att lista hot och möjligheter används ofta PESTLE-analys.

De funna styrkorna används för att ta vara på möjligheter och undvika hot för att uppnå det tänkta målet. Svagheterna måste hanteras.


Konkurrentanalys SWOT-analys exempel
Exempel på SWOT-analys


Flattr this


SWOT-analyser över branscher och företag (storlek: en A4-sida)


SWOT-analys över flygindustrin i Sverige
SWOT-analys över mode och retail i Sverige
SWOT-analys över IT-industrin i Sverige
SWOT-analys över telekomindustrin i Sverige
SWOT-analys över dagligvaruindustrin i Sverige
SWOT-analys över energi och kraftförsörjning i Sverige
SWOT-analys över Statoil
SWOT-analys över H&M [Köp nu]
SWOT-analys över Volvo
SWOT-analys över Ericsson
SWOT-analys över Nordea
SWOT-analys över Spotify
SWOT-analys över Skype

För mer omfattande SWOT-analys eller konkurrentanalys, kontakta oss för prisförslag!

Har du gjort en egen analys? Skicka in den till oss för bedömning. Kanske lägger vi upp den här på webbsidan för nedladdning som ett bra exempel på välgjorda analyser.

Läs vidare:
Behöver du en SWOT-analys för ditt företag och dina konkurrenter? Kontakta oss i dag!