Konkurrentanalys.eu - konkurrenskonsulterna

Konkurrentanalys - analysera din konkurrens

Konkurrentanalys.eu utför konkurrentanalyser och relaterade uppgifter på uppdrag av företag och organisationer i Sverige.

Ta vara på konkurrensfördelar - undvik risker

En konkurrentanalys ger dig en överblick av konkurrensen i din bransch och för dina produkter. Den kan svara på varför kunderna ibland väljer konkurrenternas varor och tjänster. Du får en uppfattning om vilka framtidsplaner dina existerande konkurrenter har och vilka nya som kan vara på väg. Analysen ger dig chansen att ta vara på möjligheter till ökad försäljning och undvika onödiga risker att tappa kunder och försäljning. Om du tänker starta eget som entreprenör, hjälper en konkurrentanalys dig att förstå konkurrenssituationen.

Informationsinhämtning av marknadsdata

En konkurrentanalys bygger på information insamlad om marknaden, konkurrentföretag och deras produkter. Vi hjälper dig att samla in och sammanställa data från många olika områden, allt efter dina behov och önskemål. Vi kan hantera informationsinsamling även på engelska, franska, spanska och tyska.

Analysen kan bland annat omfatta konkurrenters affärsmodeller, erbjudanden, produkter och tjänster, produktlanseringar, marknadsstrategier och prissättning, marknadsföring och reklam, marknadsandel, marknadsposition och marknadsmix, försäljning, distribution, produktionskapacitet, teknik, patent, varumärken, mönsterskydd, kunder och kundgrupper, säljkår, företagsstruktur, personer i ledningen, lönsamhet och finansiella förutsättningar.

Konkurrensdata från databaser, media, webben och andra källor

Rådata samlas främst in från webbplatser och databaser. Vi lusläser broschyrer, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial. Vi kan jämföra butiker, produkter och servicenivå. Viss information baseras på uppgifter hos PRV, Bolagsverket och i andra offentliga register. Genom intervjuer och enkäter med anställda och kunder tas en bild fram av hur företaget uppfattas. Vi använder även aktuell statistik från SCB och andra källor för våra konkurrensanalyser.

Vi utvärderar hur lätt konkurrentföretag och deras produkter kan nås via populära sökmotorer som Google. Mycket information finns vanligtvis redan inom din organisation, men behöver samlas in och sammanställas.

Omvärldsanalys ger konkurrensfördelar

Vår omvärldsanalys visar hur företagets kringliggande affärsmiljö ser ut och vart den kan tänkas vara på väg. Den kan användas som benchmark eller för prognoser.

Nyckeltal för enkel jämförelse

Med räkenskapsanalys tar vi fram siffror och nyckeltal ur årsredovisningen som beskriver dina konkurrenters lönsamhet och deras finansiella styrka. Vi tar även fram andra företags-, produkt- och branschspecifika nyckeltal för jämförelser mellan bolag och erbjudanden.

Etablerade marknadsföringsmodeller för analys

Till hjälp använder vi enkla och väletablerade modeller som:

  • SWOT-analys (styrkor och svagheter, möjligheter och hot),
  • 4P (marknadsföringsmix: produkt, pris, plats, påverkan),
  • PESTLE (omgivning: politisk, ekonomisk, social, teknisk, juridisk, miljömässig),
  • Ansoffs matris (existerande och nya produkter och marknader),
  • BCG- eller Boston-matrisen (investeringsbeslut kring produkter),
  • McKinsey-matrisen (affärsstyrka och branschattraktivitet),
  • Porters femkraftsmodell (konkurrensstrategi: kunders och leverantörers förhandlingsstyrka, substitut, uppstartsmöjligheter, konkurrens) och
  • Minzbergs konfigurationer (företagets organisation).

Sammanställning med handfasta strategiska och taktiska råd

En konkurrentanalys kan ge många nya uppslag och infallsvinklar. Baserat på analysen kan vi ge konkreta råd för att ta tillvara på konkurrensfördelar och mervärden. Vi sammanställer ett förslag på handlingsplan för strategisk affärsutveckling, kundanpassning och differentiering. Informationen presenteras på önskat sätt för att bäst komma hela företaget till del.

Läs vidare:

Vill du veta mer? Kontakta en konsult i dag!